Arch Carrying Angels

Ngobrol seputar science, quran dan hanification

GraceLand1

Posted by qarrobin pada Januari 30, 2010

GraceLand 1

Artikel berikut merupakan kisah Tanah Perjanjian, Kota Cahaya, dan Kota Pertolongan yang saya buat menjadi GraceLand1, GraceLand2, dan GraceLand3. Mari kita mulai seri pertama…

004,054 : am yahsuduuna nnaasa ‘alaa maa –aataa humu llahu min fadhli hi fa qad –aatay naa –aala ibraahiima lkitaaba wa lhikmata wa –aatay naa hum mmulkan ‘azhiiman

Ataukah (bani israil) menghasud manusia atas apa yang diberikan mereka (oleh) allah dari fadhilah nya, maka benar-benar kami berikan keluarga ibrahim kitab dan hikmah dan kami berikan mereka kerajaan yang ‘azhim (an nisaa- 004,054).

002,122 : yaa banii israa-iila dzkuruu ni’matiya llatii an’amtu ‘alaykum wa innii fadhdhaltu kum ‘alaa l’aalamiina

Hai bani israil ingatlah nikmatku yang (diberikan) nikmat (itu) atas kamu dan sungguh aku melebihkan kamu atas peradaban-peradaban

002,124 : wa idzi btalaa ibraahiima rabbu hu bi kalimaatin fa atamma hunna qaala innii jaa’ilu ka li nnaasi imaaman qaala wa min dzurriyyatii qaala laa yanaalu ‘ahdii zhzhaalimiina

Dan (ingatlah) bila diuji ibrahim (oleh) rabb nya dengan kalimat-kalimat, maka diselesaikan mereka. Berkata (allah) sungguh aku menjadikan engkau bagi manusia (sebagai) imam. Berkata (ibrahim) dan dari keturunan ku. Berkata (allah) tidak mengenai janjiku (bagi) orang-orang yang zhalim (al baqarah 002,124).

017,004 : wa qadhaynaa ilaa banii israa-iila fii lkitaabi la tufsidunna fiil ardhi marratayni wa la ta’lunna ‘uluwwan kabiiran

Dan kami tetapkan kepada bani israil di dalam kitab bagi (membuat) kerusakan di dalam bumi dua kali dan bagi menyatakan kekerasan yang hebat

After Exodus

005,020 : wa idz qaala muusaa li qawmi hi yaa qawmi dzkuruu ni’mata llahi ‘alaykum idz ja’ala fii kum anbiyaa-a wa ja’ala kum mmuluukan wa –aataa kum mmaa lam yu-ti ahadan mmina l’aalamiina

Dan bila berkata musa bagi kaum nya : hai kaum ingatlah nikmat allah atas kamu, bila dijadikan di dalam kamu nabi-nabi dan dijadikan kamu raja-raja dan diberikan kamu apa yang belum diberikan satu dari peradaban-peradaban

005,021 : yaa qawmi dkhuluu l ardha lmuqaddasata llatii kataba llahu la kum wa laa tartadduu ‘alaa adbaari kum fa tanqalibuu khaasiriina

Hai kaum masukilah bumi yang suci yang dituliskan allah bagi kamu dan tidak balik mundur atas ucapan berikut kamu maka dijungkirbalikkan orang-orang yang pecundang

005,022 : qaluu yaa muusaa inna fii haa qawman jabbaariina wa innaa lan na dkhula haa hattaa yakhrujuu min haa fa in yakhrujuu min haa fa innaa daakhiluuna

Berkata (mereka) : hai musa sungguh di dalam nya (ada) kaum yang menghancurkan dan sungguh tidak akan kami memasuki nya hingga (mereka) keluar dari nya, maka jika (mereka) keluar dari nya maka sungguh (kami akan) memasuki (nya).

005,023 : qaala rajulaani mina lladziina yakhaafuuna an’ama llahu ‘alay himaa dkhuluu ‘alay himu l baaba fa idzaa dakhal tumuu hu fa inna kum ghaalibuuna wa ‘alaa llahi fa tawakkaluu in kun tum mmu-miniina

Berkata dua lelaki dari orang-orang yang takut (kepada Allah), nikmat allah atas keduanya : masuki atas mereka (melalui) pintu, maka bila masuk kalian (melalui) nya, maka sungguh kamu menang, dan atas allah maka tawakkal jika adalah kalian orang-orang yang beriman

005,024 : qaaluu yaa muusaa innaa lan na dkhula haa abadan maa daamuu fii haa fa dzhab anta wa rabbu ka fa qaatilaa innaa haahunaa qaa’iduuna

Berkata (mereka) : hai musa sungguh tidak akan kami memasuki nya selamanya selagi mereka (ada) di dalam nya, maka pergilah kau dan rabb engkau, maka berperanglah, sungguh disini (kami hanya) duduk (menanti saja)

005,025 : qaala rabbi innii laa amliku illaa nafsii wa akhii fa fruq bayna naa wa bayna lqawmi lfaasiqiina

Berkata (musa) : rabb, sungguh aku tidak menguasai kecuali diriku dan saudara ku, maka pecahkan antara kami dan antara kaum yang bejat

005,026 : qaala fa inna ha muharramatun ‘alay him arba’iina sanatan yatiihuuna fii l ardhi fa laa ta-sa ‘alaa lqawmi lfaasiqiina

Berkata (allah) : maka sungguh ia yang terlarang atas mereka empat puluh tahun, mengembara di dalam bumi, maka jangan mengharapkan atas kaum yang bejat

Graceland 1 diberikan kepada Dawud

002,246 : a lam ta ra ilaa lmalaa-i min banii israa-iila min ba’di muusaa idz qaaluu li nabiyyin lla humu b’ats la naa malikan nnuqaatil fii sabiili llahi qaala hal ‘asaytum in kutiba ‘alay kumu lqitaalu allaa tuqaatiluu qaaluu wa maa la naa allaa nu qaatila fii sabiili llahi wa qad ukhrij naa min diyaari naa wa abnaa-i naa fa la mmaa kutiba ‘alay himu lqitaalu tawallaw illaa qaliilan mmin hum wa llahu ‘aliimun bi zhzhaalimiina

Tidakkah diperhatikan kepada pemuka-pemuka dari bani israil dari setelah musa, bila berkata bagi seorang nabi bagi mereka : “bangkitkan bagi kami seorang raja (supaya) kami berperang di dalam jalan allah”, berkata (nabi samuel) : “adalah mungkin kalian jika dituliskan atas kamu berperang, tidak kalian berperang”, (mereka) berkata : “dan apa bagi kami tidak kami berperang di dalam jalan allah, dan benar-benar dikeluarkan kami dari rumah kami dan anak-anak kami”, maka bagi apa yang dituliskan atas mereka berperang, (mereka) berpaling kecuali sedikit dari mereka, dan allah mengetahui dengan orang-orang yang zhalim.

002,247 : wa qaala la hum nabiyyu hum inna llaha qad ba’atsa la kum thaaluuta malikan qaaluu annaa yakuunu la hu lmulku ‘alaynaa wa nahnu ahaqqu bi lmulki min hu wa lam yu-ta sa’atan mmina lmaali qaala inna llaha shthafaa hu ‘alay kum wazaada hu basthatan fii l’ilmi wa ljismi wa llahu yu-tii mulka hu man yasyaa-u wa llahu waasi’un ‘aliimun

Dan berkata bagi mereka nabi mereka : “sungguh allah benar-benar membangkitkan bagi kamu saul sebagai raja”, (mereka) berkata : “sungguh adakah bagi nya memerintah atas kami? dan kami berhak dengan pemerintahan dari nya, dan (ia) belum diberikan kecukupan dari harta”, (nabi samuel) berkata : “sungguh allah memilih nya atas kamu, dan meningkatkan (bagi) nya perluasan di dalam ilmu dan tubuh”, dan allah memberikan kerajaan nya (kepada) orang yang dikehendaki, dan allah maha meliputi lagi maha mengetahui.

002,248 : wa qaala la hum nabiyyu hum inna –aayata mulki hi an ya-tiya kumu ttaabuutu fii hi sakiinatun mmin rrabbi kum wa baqiyyatun mmi mmaa taraka –aalu muusaa wa –aalu haaruuna tahmilu hu lmalaa-ikatu inna fii dzaalika la –ayatan lla kum in kun tum mmu-miniina

Dan berkata bagi mereka nabi mereka : “sungguh tanda sebagai raja ia, jika diberikan kamu tabut (perjanjian), di dalam nya ketenangan dari rabb kamu, dan sisa dari apa yang ditinggalkan keluarga musa dan keluarga harun, dikandung ia (oleh) malaikat, sungguh di dalam itu bagi simbol bagi kamu jika adalah kalian orang-orang yang beriman.

002,249 : fa la mmaa fashala thaaluutu bi ljunuudi qaala inna llaha mubtalii kum bi naharin fa man syariba minhu fa laysa minnii wa man llam yath’am hu fa inna hu minnii illaa mani ghtarafa ghurfatan bi yadi hi fa syaribuu min hu illaa qaliilan mminhum fa la mmaa jaawaza hu huwa wa lladziina –aamanuu ma’a hu qaaluu laa thaaqata la naa l yawma bi jaaluuta wa junuudi hi qaala lladziina yazhunnuuna anna hum mmulaaquu llahi kam mmin fi-atin qaliilatin ghalabat fi-atan katsiiratan bi idzni llahi wa llahu ma’a shshaabiriina

Maka bagi apa menjelaskan saul dengan tentara, berkata (saul) : “sungguh allah menguji kamu dengan suatu sungai, maka siapa minum dari nya maka tiadalah dari (pengikut) ku, dan orang yang belum merasakan nya maka sungguh ia, dari (pengikut) ku melainkan orang yang menceduk seceduk dengan tangan nya”, maka meminum dari nya kecuali sedikit dari mereka, maka bagi apa menyeberangi nya, dia dan orang-orang yang beriman beserta nya, berkata (yang minum) : “tidak sanggup bagi kami hari ini dengan goliath dan tentara nya”, berkata orang-orang yang berpikir sungguh mereka yang kehilangan allah : “begitu banyak dari golongan yang sedikit mengalahkan golongan banyak dengan idzin allah, dan allah beserta orang-orang yang sabar”.

002,250 : wa la mmaa barazuu li jaaluuta wa junuudi hi qaaluu rabba naa afrigh ‘alay naa shabran wa tsabbit aqdaama naa wa nshur naa ‘alaa lqawmi lkaafiriin

Dan bagi apa muncul bagi goliath dan tentara nya, berkata (saul dan tentara nya) : “rabb kami, tuangkanlah atas kami kesabaran dan kokohkanlah pendirian kami dan tolonglah kami atas kaum yang kafir”.

002,251 : fa hazamuu hum bi idzni llahi wa qatala daawuudu jaaluuta wa –aataa hu llahu lmulka wa lhikmata wa ‘allama hu mimmaa yasyaa-u wa law laa daf’u llahi nnaasa ba’dha hum bi ba’dhin lla fasadati l ardhu walaakinna llaha dzuu fadhlin ‘alaa l’aalamiina

Maka dikalahkan mereka dengan idzin allah dan berperang dawud (membunuh) goliath, dan diberikan ia (oleh) allah kerajaan dan hikmah, dan mengajarkan ia dari apa yang dikehendaki, dan sekiranya tidak dibayar allah manusia sebagian mereka dengan sebagian, bagi rusaklah bumi, tetapi allah mempunyai fadhilah atas peradaban-peradaban.

Kerusakan pertama yang dilakukan bani Israel di muka bumi

017,005 : fa idzaa jaa-a wa’du uulaa humaa ba’ats naa ‘alay kum ‘ibaadan lla naa uulii ba-sin syadiidin fa jaasuu khilaala ddiyaari wa kaana wa’dan mmaf’uulan

Maka bila datang janji awal (dari) keduanya, kami bangkitkan (assyria dan babylonia) atas kamu hamba-hamba bagi kami yang mempunyai harapan yang keras, maka mencatat melalui rumah-rumah dan adalah janji yang diperbuat

Assiyria dan Babylonia yang keduanya adalah kaum paganis yang zhalim, telah menghancurkan dua kerajaan besar bangsa Yahudi masa lampau tersebut, yaitu Kerajaan Israel yang terletak di utara, dan Kerajaan Judea di Kanaan yang terletak di selatan. Dimulai oleh bangsa Mesir kuno lewat jalan Sinai tetapi tidak sampai menghancurkan kerajaannya, kemudian bangsa Assyria, lalu bangsa Kaledonia, dan yang terakhir adalah bangsa Babylonia. Negeri-negeri tersebut terletak di antara dua sungai di Irak. Kaledonia, Babylonia, dan Assyria adalah penduduk Irak Kuno.

Assyria yang dipimpin Sargon II menyerbu ibukota kerajaan Israel yaitu Samaria di tahun 722 SM, dan Babylonia pada masa Nebukadnezar II mengepung Yerussalem pada tahun  597 SM. Hingga tahun 586 SM, kota Yerussalem secara sistematis hancur dan juga kehancuran Haikal Sulaiman yang pertama yang disebut hari Tisha B Av. Hari itu bertepatan pula dengan kehancuran kedua Haikal Sulaiman oleh Titus, seorang kaisar Romawi, pada tahun 70 M. Dan pada hari yang sama di tahun 1942 M, kaum Yahudi terusir dari Spanyol. Babylonia adalah kota di Irak yang terletak di pusat wilayahnya, tepatnya sebelah selatan kota Baghdad. Sementara Assyria terletak di utara kota itu.

4 Tanggapan ke “GraceLand1”

  1. Saving dulu @kang.

  2. Bang Zero said

    masih memantau @kang…

  3. Hadi Fataya said

    Hmmm.. Agaknya bani Israel dulu juga merupakan umat yang disayang Allah.. bahkan kepada mereka diberikan izin untuk berkuasa. dari bangsa tidak punya tanah air, menjadi bangsa yang berkusa dan menjadi sentral peradaban

  4. Bang Zero said

    kalo dilihat di Al-Qur’an, sebenarnya bangsa israel itu sebelumnya adalah bangsa yang paling disayang oleh Allah. Namun akhirnya membangkang kepada Allah.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: