Arch Carrying Angels

Ngobrol seputar science, quran dan hanification

GraceLand3

Posted by qarrobin pada Februari 3, 2010

Kerusakan awwal yang diperbuat bani israil

017,004 : wa qadhaynaa ilaa banii israa-iila fii lkitaabi la tufsidunna fiil ardhi marratayni wa la ta’lunna ‘uluwwan kabiiran

Dan kami tetapkan kepada bani israil di dalam kitab bagi (membuat) kerusakan di dalam bumi dua simetris dan bagi menyatakan kekerasan yang mencolok

017,005 : fa idzaa jaa-a wa’du uulaa humaa ba’ats naa ‘alay kum ‘ibaadan lla naa uulii ba-sin syadiidin fa jaasuu khilaala ddiyaari wa kaana wa’dan mmaf’uulan

Maka bila datang janji awal (dari) keduanya, kami bangkitkan (assyria dan babylonia) atas kamu hamba-hamba bagi kami yang mempunyai keburukan yang dahsyat, maka mendatangi celah kota dan adalah janji yang diperbuat

Assiyria dan Babylonia yang keduanya adalah kaum paganis yang zhalim, telah menghancurkan dua kerajaan besar bangsa Yahudi masa lampau tersebut, yaitu Kerajaan Israel yang terletak di utara, dan Kerajaan Judea di Kanaan yang terletak di selatan. Dimulai oleh bangsa Mesir kuno lewat jalan Sinai tetapi tidak sampai menghancurkan kerajaannya, kemudian bangsa Assyria, lalu bangsa Kaledonia, dan yang terakhir adalah bangsa Babylonia. Negeri-negeri tersebut terletak di antara dua sungai di Irak. Kaledonia, Babylonia, dan Assyria adalah penduduk Irak Kuno.

Assyria yang dipimpin Sargon II menyerbu ibukota kerajaan Israel yaitu Samaria di tahun 722 SM, dan Babylonia pada masa Nebukadnezar II mengepung Yerussalem pada tahun  597 SM. Hingga tahun 586 SM, kota Yerussalem secara sistematis hancur dan juga kehancuran Haikal Sulaiman yang pertama yang disebut hari Tisha B Av. Hari itu bertepatan pula dengan kehancuran kedua Haikal Sulaiman oleh Titus, seorang kaisar Romawi, pada tahun 70 M. Dan pada hari yang sama di tahun 1942 M, kaum Yahudi terusir dari Spanyol. Babylonia adalah kota di Irak yang terletak di pusat wilayahnya, tepatnya sebelah selatan kota Baghdad. Sementara Assyria terletak di utara kota itu.

017,006 : tsumma radad naa la kumu lkarrata ‘alay him wa amdad naa kum bi amwaalin wa baniina wa ja’al naa kum aktsara nafiiran

Kemudian kami gemakan bagi kamu giliran atas mereka (Iraq) dan kami regangkan kamu dengan harta dan penduduk dan kami jadikan kamu banyak suara

Pada perang 6 hari tahun 1967 negara Israel mengambil Gurun Sinai di tepi barat, Jalur Gaza, namun mereka belum mampu menghancurkan pemerintahan Mesir. Sedangkan Irak yang menghancurkan Kerajaan Israel maupun Kerajaan Judea dahulunya, kelak akan dihancurkan melalui dua tahapan, sebagaimana yang diperbuat oleh bangsa Irak terhadap Yahudi dahulu. Dan itulah yang terjadi pada perang Teluk I pada 2 agustus 1990 atau 11 muharram 1411 H, ketika Irak menginvasi Kuwait. Amerika Serikat melalui PBB mengembargo Irak selama 12 tahun. Maka masuklah tahapan kedua penghancuran Irak pada 9 april 2003 atau 1424 H. ketika manusia sedang melakukan wuquf di ‘arafah, pemimpin Irak Saddam Hussein meninggal pada 30 Desember 2006 (Sabtu 9 Dzulhijjah 1427).

Sejak tahun 1914 penduduk yahudi di palestina mengalami peningkatan, selain itu bani israil banyak mendapat bantuan dana dan didukung banyak suara dari sekutu mereka.

Persia (Binatang ke-dua) mengakhiri kekhalifahan GraceLand2

017,012 : wa ja’al naa llayla wa nnahaara –aayatayni fa mahaw naa –aayata llayli wa ja’al naa –aayata nnahaari mubshiratan lli tabtaghuu fadhlan mmin rrabbi kum wa li ta’lamuu ’adada ssiniina wa lhisaaba wa kulla syai-in fashshal naa hu tafshiilan

Dan kami jadikan malam dan siang dua ayat, maka kami melek-kan ayat malam dan kami jadikan ayat siang yang terlihat bagi mencari fadhilah dari rabb kamu dan bagi mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan, dan tiap sesuatu kami jelaskan ia suatu penjelasan

Dengan meriset ayat-ayat allah, dan meriset sejarah fadhilah ummat yang terlihat nikmat allah atas mereka, dan meriset astronomi, maka kita akan mengetahui astrologi, bagi tiap sesuatu, allah akan memperlihatkan suatu penjelasan dari hasil riset kita tersebut

001,007 : shiraatha lladziina an’amta ‘alay him ghayri lmaghdhuubi ‘alay him wa laa dhdhaalliina

Jalur orang-orang yang dipelihara atas mereka, selain yang dimurkai atas mereka dan tidak orang-orang yang sesat.

009,097 : al a’raabu asyaddu kufran wa nifaaqan wa ajdaru allaa ya’lamuu huduuda maa anzala llahu ’alaa rasuuli hi wa llahu ’aliimun hakiimun

Penduduk asli lebih dahsyat suatu kekafiran dan kemunafikan, dan pantas tidak mengetahui batas apa yang diturunkan allah atas rasul nya, dan allah mengetahui lagi bijaksana

017,015 : mmani htadaa fa inna maa yahtadii li nafsi hi wa man dhalla fa inna maa yadhillu ’alay haa wa laa taziru waaziratun wizra ukhraa wa maa kun naa mu’adzdzibiina hattaa na b’atsa rasuulan

Orang yang mendapat petunjuk, maka sungguh apa yang ditunjuki bagi diri nya, dan orang yang sesat, maka sungguh apa yang disesatkan atas nya, dan tidak pembawa beban memikul beban akhir, dan apa adalah kami orang-orang yang mengadzab hingga kami bangkitkan seorang rasul

Muhammad adalah orang yang mendapat petunjuk untuk mendirikan GraceLand2, karena Penduduk asli yang tidak mengerti hukum Allah swt, maka dibangkitkan Persia yang mengakhiri kekhalifahan GraceLand2. Sebagaimana sebelum GraceLand1 berakhir diserang terlebih dulu oleh Mesir, maka sebelum GraceLand2 berakhir diserang terlebih dulu oleh Mongol. Sebagaimana GraceLand1 diakhiri oleh Babilonia(Iraq), maka GraceLand2 diakhiri oleh Persia (Iran). Babilonia adalah Binatang pertama dalam penglihatan Nabi Daniel, maka Persia adalah Binatang ke-dua dalam penglihatan Nabi Daniel.

Kerusakan akhir yang dilakukan bani israil

017,104 : wa qul naa min ba’di hi li banii israa-iila skunuu l ardha fa idzaa jaa-a wa’du l akhirati ji- naa bi kum la fii fan

Dan berkata kami dari setelah nya (janji awwal) bagi bani israil tinggalilah bumi (palestina), maka bila datang janji akhir, kami datangkan dengan kamu bagi di dalam satu sama lain.

Pada tahun 1948, bani israil mendirikan Negara di bumi Palestina, sebelum dinding pemisah diberlakukan bani israel mengusir penduduk Palestina pada 27 Desember 2008 (29 Zulhijjah 1429) di tepi barat

017,007 : in ahsan tum ahsan tum li anfusi kum wa in asa- tum fa la ha fa idzaa jaa-a wa’du l akhirati li yasuu-uu wujuuha kum wa li yadkhuluu l masjida kamaa dakhaluu hu awwala marratin wa li yutabbiruu maa ’alaw tatbiiran

Jika baik kalian, baik kalian bagi diri kamu dan jika buruk kalian, maka bagi nya, maka bila datang janji akhir bagi memburukkan wajah kamu, dan bagi memasuki masjid (al aqsha) sebagaimana memasuki nya awwal kali,  dan bagi melancipkan apa yang keras selancipnya

017,001 : subhaana lladzii asraa bi ’abdi hi laylan mmina lmasjidi lharaami ilaa lmasjidi l aqshaa lladzii baaraknaa hawla hu li nu riya hu min –aayaati naa inna hu huwa ssamii’u lbashiiru

Maha penggerak yang memperjalankan dengan hamba nya suatu malam dari tempat sujud terlarang kepada tempat sujud di ujung yang kami lindungi sekeliling nya bagi kami perlihatkan ia dari ayat-ayat kami, sungguh ia, dia mendengar lagi melihat.

Musa dan Josua adalah orang yang mempersiapkan jalan bagi Dawud, Isa ibn maryam dan Simon Kipha adalah orang yang mempersiapkan jalan bagi Muhammad, dan sebelum GraceLand3, akan ada orang yang diberi petunjuk dan orang yang mengikutinya untuk mempersiapkan jalan bagi Dzu al qarnayn, dua orang ini akan menuju Yeruzalem dan membinasakan Israil sehabis-habisnya. In sya- allah 300 tahun lagi.

017,108 : wa yaquuluuna subhaana rabbi naa in kaana wa’du rabbi naa la maf’uulan

Dan (orang-orang yang diberi ilmu dari sebelumnya) berkata : “maha penggerak rabb kami, jika adalah janji rabb kami bagi diperbuat”.

001,004 : maaliki yawmi ddiini

Yang merajai hari peraturan.

110,001 : idzaa jaa-a nashru llahi wa lfathu

Bila datang pertolongan allah dan pembukaan.

110,002 : wa ra-ay ta nnaasa yadkhuluuna fii diina llahi afwaajan

Dan kamu lihat manusia masuk di dalam agama allah beramai-ramai

110,103 : fa sabbih bi hamdi rabbi ka wa staghfir hu inna hu kaana tawwaaban

Maka bertasbihlah dengan memuji rabb engkau dan mohon perlindungan nya, sungguh ia adalah (tempat) kembali

005,003 : al yawma ya-isa lladziina kafaruu min diini kum fa laa ta khsyaw hum wa khsyaw ni l yawma akmaltu la kum diina kum wa atmamtu ‘alay kum ni’matii wa radhiitu la kumu l islaama diinan

Hari buruk orang-orang yang tertutup dari peraturan kamu, maka jangan takut (terhadap) mereka, dan takutlah (kepada) ku, hari disempurnakan bagi kamu peraturan kamu dan ditammatkan atas kamu pemeliharaan ku dan diridhai bagi kamu peraturan al islam (kesejahteraan)

GraceLand3 diberikan kepada Dzu al qarnayn

021,096 : hattaa idzaa futihat ya-juuju wa ma-juuju wa hum mmin kulli hadabin yansiluuna

Hingga bila dibukakan yajuj dan majuj, dan mereka dari tiap punuk menyelinap

018,084 : inna makkannaa la hu fii l ardhi wa –aataynaa hu min kulli syai-in sababan

Sungguh kami tempatkan bagi nya (dzu al qarnayn) di dalam bumi dan kami berikan ia dari tiap sesuatu suatu sebab

018,091-099 : kadzaalika wa qad ahath naa bi maa laday hi khubran, tsumma atba’a sababan, hattaa idzaa balagha bayna ssaddayni wajada min duunihimaa qawman llaa yakaaduuna yafqahuuna qawlan, qaaluu yaa dzaa lqarnayni inna ya-juuja wa ma-juuja mufsiduuna fii l ardhi fa hal na j’alu la ka kharjan ’alaa antaj’ala bayna naa wa bayna hum saddan, qaala maa makkannii fii hi rabbii khayrun fa a’iinuunii bi quwwatin aj’al bayna kum wa bayna hum radman, -aatuunii zubara lhadiidi hattaa idzaa saawaa bayna shshadafayni qaala nfukhuu hattaa idzaa ja’ala hu naaran qaala –aatuunii ufrigh ’alay hi qithran, fa maa sthaa’uu anyazhharuu hu wa maa stathaa’uu la hu naqban, qaala haadzaa rahmatun mmin rrabbii fa idzaa jaa-a wa’du rabbii ja’ala hu dakkaa-a wa kaana wa’du rabbii haqqan, wa tarak naa ba’dha hum yawma–idzin yamuuju fii ba’dhin wa nufikha fii shshuuri fa jama’ naa hum jam’an

Demikianlah dan benar-benar kami liputi dengan apa yang ada padanya suatu khabar (al kahfi 018,091). Kemudian (dzu al qarnayn) mengikuti suatu sebab (al kahfi 018,092). Hingga bila sampai di antara dua bendungan, terwujud dari seberang keduanya suatu kaum yang hampir tidak faqih pembicaraan (al kahfi 018,093). (penduduk bumi) berkata: “hai dzu al qarnayn, sungguh Yajuj dan Majuj perusak di dalam bumi, maka hal kami jadikan bagi engkau suatu pengeluaran atas supaya kamu jadikan antara kami dan antara mereka suatu bendungan?” (al kahfi 018,094). (dzu al qarnayn) berkata: “apa yang ditempatkan ku di dalamnya (oleh) tuhanku lebih baik, maka dukung aku dengan kekuatan, untuk menjadikan antara kamu dan antara mereka suatu jembatan” (al kahfi 018,095). “Berikan aku lempengan besi”, hingga bila sama antara kedua kulit kerang, berkata (dzu al qarnayn): “pompalah (besi itu)” hingga bila menjadi ia api, berkata (dzu al qarnayn): “berikan (kepada) ku, dikosongkan atasnya diameter” (al kahfi 018,096). Maka apa tunduk dizhahirkan ia dan apa akan kamu tunduk baginya suatu terowongan (al kahfi 018,097). (dzu al qarnayn) berkata: “ini pengaturan dari tuhanku, maka bila datang janji tuhanku, dijadikan ia terbuang dan adalah janji tuhanku haqq” (al kahfi 018,098). Dan kami biarkan sebagian mereka di hari itu (ketika bendungan terbuang), mengalir seperti gelombang di dalam sebagian (yang lain), dan dipompa di dalam terompet, maka kami kumpulkan mereka suatu kumpulan (al kahfi 018,099).

shadafay = cangkang kerang, einstein menggambarkan ceruk ruang-waktu dengan menggunakan perumpamaan cangkang kerang ketika menuliskan teori relativitas umum tentang moluska ruang-waktu

nufikha = pompa, inflasi, mengembangnya ruang-waktu

Simbol Dzu al qarnayn di setiap masjid

Dzu = mempunyai

Qarn = tanduk, titik-ruang waktu di dunyaa

Al qarnayn = dua tanduk

Dua tanduk inilah sebenarnya yang menjadi lambang di atas setiap masjid tanpa disertai lambang bintang, lambang itu bukan lambang bulan sabit. Ibrahim melarang membuat lambang bulan dan bintang. Dzu al qarnayn mewakili Allah sebagai penguasa dan pencipta masa depan dan masa lalu dunyaa, penguasaan atas waqtu masa lalu dan waqtu masa depan ini dianugerahkan kepada Dzu al qarnayn.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: